ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme si vedomí dôležitosti ochrany vašich osobných údajov a našou prioritou je spracúvať ich zodpovedne, profesionálne a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Naša spoločnosť prijala také opatrenia, ktoré zabezpečujú najvyšší stupeň ochrany získaných osobných údajov.
Tento dokument definuje všeobecné zásady našej spoločnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na nami zhromaždované, používané, prípadne zdieľané osobné údaje dotknutých osôb, ktoré spoločnosť získala.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vrátane pravidiel používania cookie sa vzťahujú na všetky služby našej spoločnosti poskytované priamo v realitnej kancelárii, na webovej stránke easiness.sk alebo na sociálnych sieťach (Facebooku/ Instagram). Nevzťahujú sa na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami.

PREVÁDZKOVATEĽ VO VZŤAHU K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.1. V súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a (ďalej len „Zákon“) je prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov spoločnosť Easiness s.r.o., IČO: 51 496 065, so sídlom Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava, zápis v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 127339/B, e-mail: info@easiness.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Prevádzkovateľ spracúva výlučne osobné identifikačné údaje a/ alebo informácie Dotknutých osôb, ktoré boli nimi dobrovoľne poskytnuté (pri osobnej návšteve alebo návšteve našej web stránky alebo pri návšteve sociálnych sietí), alebo ktoré boli zákonným spôsobom získané od tretích osôb.

2.2. Účelom zhromažďovania týchto informácií je:
i. Povinná identifikácia klienta v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjomov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
ii. Registrácia na webovej stránke Prevádzkovateľa, vytvorenia používateľského účtu a zasielania súvisiacich systémových notifikácií
iii. Uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní kúpy/ predaja/ nájmu nehnuteľností v ponuke Prevádzkovateľa ako realitnej kancelárie a plnenie záväzkov z tejto zmluvy, príprava a uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o nájme prípadne inej zmluvy medzi Dotknutou osobou a treťou stranou a plnenia záväzkov z nich vyplývajúcich alebo v súvislosti s nimi dojednaných, predzmluvné vzťahovy
iv. Poskytnutie právneho a finančného poradenstva
v. Rozosielanie vyžiadaných referenčných materiálov
vi. Zaznamenie preferencií a nastavení Dotknutej osoby
vii. Zhromažďovanie štatistických informácií za účelom zlepšovania a ďalšieho rozvoja webových lokalít a služieb Prevádzkovateľa
viii. Komunikácia a vybavenie požiadaviek Dotknutej osoby zaslanej prostredníctvom online kontaktného formulára umiestneného na internetovej stránke Prevádzkovateľa easiness.sk/kontakt/
3. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Osobné údaje spracúvané za účelom podľa Čl. II písm.i) týchto Zásad sú spracúvané na právnom základe – zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti. Prevádzkovateľ mnôže vyžadovať poskytnutie ďalších osobných údajov v rozsahu: telefonický kontakt, emailová adresa, údaje o zamestnávateľovi a zamestnaní

3.2. Osobné údaje spracúvané za účelom podľa Čl. II písm. ii) týchto Zásad sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, v rozsahu povinných údajov: používateľské meno, emailová adresa, IP adresa  a dobrovoľných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo. Dotknutá osoba odoslaním registračného formulára pre vytvorenie používateľského účtu na internetovej stránke Prevádzkovateľa davio.sk  udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu podľa tohto bodu a na účel špecifikovaný v Čl. II písm. ii)  týchto Zásad a zároveň potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach Dotknutej osoby podľa týchto Zásad. Dotknutá osoba zároveň týmto čestne prehlasuje, že dosiahla vek 18 rokov.

3.3. Osobné údaje sparcúvané za účelom podľa Čl. II písm. iii) týchto Zásad sú spracúvané na právnom základe – zmluve, nakoľko ich spracúvanie je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmlúv uvedených v tomto bode. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané v rozsahu povinných údajov: meno a priezvisko, rodné meno, titul, rod. číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IBAN a dobrovoľných údajov: emailová adresa a telefónne číslo

3.4. Osobné údaje spracúvané za účelom podľa Čl. II písm. iv) týchto Zásad sú spracúvané na základe súhlasuDotknutej osoby a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a druh identifikačného preukazu, údaje o zamestnávateľovi a zamestnaní a ekonomické informácie v rozsahu: IBAN, údaje o úverovej spôsobilosti

4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Vo všeobecnosti, osobné údaje nie sú uchovávané dlhšie, ako je nevyhnutné na naplnenie účelu ich spracúvania, a to vrátane zabezpečenia súladu so zákonnými a regulačnými požiadavkami (napr. zákonné požiadavky týkajúce sa auditu, účtovania a zákonného uchovávania).

4.2. Osobné údaje uvedené v bode 3.3 sú Prevádzkovateľom spracúvané až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno uplatniť nároky zmluvných strán vyplývajúcich so zmluvných vzťahov.Dokumentácia obsahujúca osobné údaje podľa bodu 3.1 a 3.3 čl. III týchto Zásad je archivovaná v lehotách v súlade s právnymi predpismi. V prípade zmluvnej spolupráce, po jej ukončení akýmkoľvek spôsobom, bude spoločnosť  uchovávať len  osobné údaje a dokumenty nevyhnutné na plnenie zákonných povinností

4.3. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby (bod 3.2 a 3.4 čl. III týchto Zásad) sú spracúvané po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do dňa odovolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel.

4.4. Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (bod 3.5 čl. III týchto Zásad) sú spracúvané na dobu nevyhnutnú pre vybavenie požiadavky Dotknutej osoby, najdlhšie však po dobu 2 rokov odo dňa ich poskytnutia.

5. ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb nezverejuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym tretím stranám s výnimkou: 

Príjemcom zaoberajúcich sa reklamou zobrazujúcou sa na základe využívania informácií obsiahnutých v súborok cookies;
Právnym zástupcom, súdom s cieľom uplatňovania a vymáhania nárokov vyplývajúcich z predzmluvných/ zmluvných vzťahov a v súvislosti s nimi

6. CEZHRANIČNÝ PRENOS

6.1. V dôsledku činnosti Prevádzkovateľa ako realitnej kancelárie ku dňu účinnosti týchto Zásad ochrany osobných údajov nedochádza k prenosu osobných údajov mimo krajín EÚ. V prípade, ak by došlo k prenosru osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHP), prenos bude uskutočnený len v prípade, ak tretia krajina v zmysle rozhodnutia Komisie EÚ zaručuje primeranú úroveň ochrany.

7. BEZPEČNOSŤ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Spoločnosť Prevádzkovateľa implementovala fyzické, administratívne a technické ochranné prostriedky, ktoré chránia osobné údaje pred neoprávneným prístupomk nim, ich neoprávneným použitím a vyzradením. Rovnaký stupeň ochrany je vyžadovaný aj od osôb, s ktorými sú osobné údaje zdieľané v súlade s bodom 5.1 Čl. V týchto Zásad.

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB

8.1. Dotknutá osoba má práva podľa čl. 15 – 20 GDPR uvedené nižšie. Výkon niektorých práv môže byť v určitých prípadoch obmedzený.Právo odvolať súhlas – V prípadoch, kedy sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby, Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným elektronicky alebo písomne na adresu prevádzkovateľa //easiness.sk/kontakt/ . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli do odvolania súhlasu na jeho základe spracúvané.Právo na prístup – na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby a v akom rozsahu. Vystavenie potvrdenia o spracúvaní/ nespracúvaní osobných údajov o Dotknutej osobe a oznámenie rozsahu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je bezplatné.Právo na opravu –  Prevádzkovatľ prijal primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré získal o Dotknutých osobách. Za predpokladu, že sa Dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo na základe žiadosti požiadať Prevádzkovateľa o nápravu. Prevádzkovateľ upraví, opraví alebo aktualizuje osobné údaje bez zbytočného odkladu po tom, ako obdržal žiadosť Dotknutej osoby a vyhodnotil ju ako dôvodnú..Právo na výmaz (na zabudnutie) – Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že Dotknutá osoba (i) odvolala svoj súhlas na spracovanie osobných údajov; (ii) bol splnený účel, na ktorý boli získané, (iii) Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, (iv) osobné údaje boli spracúvané nezákonne, (v) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná. Dotknutá sosoba nemá právo na výmaz osobných údajov v prípade, že ich spracúvanie je nevyhnutné na: (i) uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácie, (ii) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, (iii) účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, pokiaľ je dôvodné sa domnievať, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaži dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo (iv) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Právo na obmedzenie spracúvania – Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobnýých údajov za predpokladu, že tieto údaje sú nepresné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov –  čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi  v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov

Právo namietať – Právo namietať voči spracúvaniu údajov má Dotknutá sosoba v prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany alebo na účel priameho marketingu

Pokiaľ sa Dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.

9. AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE

9.1. Dotknutá osoba má práva podľa čl. 15 – 20 GDPR uvedené nižšie. Výkon niektorých práv môže byť v určitých prípadoch obmedzený.Právo odvolať súhlas –V prípadoch, kedy sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby, Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným elektronicky alebo písomne na adresu prevádzkovateľa davio.sk/kontakt/ . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli do odvolania súhlasu na jeho základe spracúvané.Právo na prístup – na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby a v akom rozsahu. Vystavenie potvrdenia o spracúvaní/ nespracúvaní osobných údajov o Dotknutej osobe a oznámenie rozsahu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je bezplatné.Právo na opravu –  Prevádzkovatľ prijal primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré získal o Dotknutých osobách. Za predpokladu, že sa Dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo na základe žiadosti požiadať Prevádzkovateľa o nápravu. Prevádzkovateľ upraví, opraví alebo aktualizuje osobné údaje bez zbytočného odkladu po tom, ako obdržal žiadosť Dotknutej osoby a vyhodnotil ju ako dôvodnú..Právo na výmaz (na zabudnutie) – Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú za predpokladu, že Dotknutá osoba (i) odvolala svoj súhlas na spracovanie osobných údajov; (ii) bol splnený účel, na ktorý boli získané, (iii) Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, (iv) osobné údaje boli spracúvané nezákonne, (v) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná. Dotknutá sosoba nemá právo na výmaz osobných údajov v prípade, že ich spracúvanie je nevyhnutné na: (i) uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácie, (ii) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, (iii) účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, pokiaľ je dôvodné sa domnievať, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaži dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo (iv) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Právo na obmedzenie spracúvania –  Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobnýých údajov za predpokladu, že tieto údaje sú nepresné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov –  čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi  v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov

Právo namietať – Právo namietať voči spracúvaniu údajov má Dotknutá sosoba v prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany alebo na účel priameho marketingu

Pokiaľ sa Dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a že súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.

10.2.Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2020.

10.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov.